Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tüm Duyurular

Evrak Üzerinden Yapılacak Çevre İzin/Lisans Başvuruları...

Mayıs 12, 2010

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA EVRAK ÜZERİNDEN YAPILACAK ÇEVRE İZİN/LİSANS BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik(ÇKAGİLHY) kapsamında 01/04/2010 tarihinden itibaren olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için tek bir çevre izni/çevre izin ve lisansı verilmesi uygulaması başlatılmıştır.
Yönetmelik kapsamında çevre izin/lisans başvuruları 01.07.2010 tarihine kadar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya ve Samsun illerinde elektronik ortamda diğer illerde ise yine evrak üzerinden yapılacak olup, 01.07.2010 tarihi itibariyle tüm illerde elektronik uygulamaya geçilecektir.
Başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlayan yazılım programı, Yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanabilmesine, istenilen belgelerin tamamlanmadan başvuru yapılamamasına vb. esaslara göre oluşturulmuş ve başvuruların tüm aşamalarına yardım ekranları girilmiştir.
Bu kapsamda, geçici bir süreyle evrak üzerinden çevre izin/lisans başvurularının yapılacağı yukarıda sıralanan iller dışında kalan diğer illerde aşağıda sıralanan hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

1- Başvuruların, ÇKAGİLHY Ek-3A’sında yer alan bilgiler ile Ek-3.B’sinde yer alan belgeleri içeren başvuru dosyası hazırlanarak bir dilekçe ekinde yapılması gerekmekte olup, dilekçe örnek formatına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Dilekçe Örneği Ek-1

Dilekçe Örneği Ek-2

2- Yönetmeliğin amacına uygun olarak bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde değerlendirme yapılabilmesi için işletmenin yapacağı geçici faaliyet belgesi başvurusunun, işletmenin tabi olduğu tüm izin/lisans konularını içermesi gerekmektedir.
3- Tüm çevre lisansı konularında yapılacak geçici faaliyet belgesi başvurularının emisyon ve atıksu deşarjı konulu çevre izin başlıklarını; ayrıca ömrünü tamamlamış lastik ve atık pil ve akümülatör geri kazanım çevre lisansı konularında yapılacak geçici faaliyet belgesi başvurularının ise emisyon ve atıksu deşarjı konulu çevre izin başlıklarının yanı sıra gürültü konusunu da içermesi gerekmektedir.
4- Geçici faaliyet belgesi başvuru dosyasında Ek3A(Başvuru formu) ‘da yer alan bilgilerin ve Ek-3B (ortak belgeler ) bölümünde yer alan belgelerin bulunması gerekmekte olup, Ek-3B(özel belgeler) ‘de yer alan belgeler ise işletmenin tabi olduğu çevre izin/lisans konusuna göre dosyaya eklenecektir.

5-Başvurular bu yıl sonuna kadar Bakanlığımızca yetkilendirilmiş çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmalarının yanı sıra işletmeciler tarafından da yapılabilecek olup, 01/01/2011 tarihi itibariyle ise sadece Bakanlığımızca yetkilendirilmiş çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.


6- Geçici faaliyet belgesi başvurularının; Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlığa, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. İşletme adına aynı adreste yer alan EK-1 ve EK-2 listesine tabi entegre faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde başvuruların bir bütün olarak Bakanlığa yapılması gerekmektedir.

7-Geçici faaliyet belgesi başvurusunun incelenmesi aşamasında işletmelere eksikliklerin tamamlanması için herhangi bir bildiriminde bulunulmayacak ve başvuru dosyası iade edilecektir. Başvuru dosyasına sonradan herhangi bir bilgi ve belge ilave edilemeyecektir. Bu kapsamda, başvuruların Yönetmelikte yer alan ve yukarıda da sıralanan hususlar çerçevesinde eksiksiz yapılması gerekmektedir.