Skip Navigation LinksAna Sayfa > Finansman ve Planlama Dairesi Başkanlığı

GÖREVLER:
Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Madde 47 — Finansman Dairesi Başkanlığı görevleri şunlardır;

a) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesine ilişkin bazı giderler ve bu hususlarda verilecek kredilere ilişkin iş ve işlemler ile yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarının hazırlayacakları çevre projeleri ve araç-gereç taleplerine ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,

b) Finansman Dairesi Başkanlığınca özel ödenek tertibinden yapılacak harcamalar aşağıdaki kalemlerden oluşur;

 • 1- Çevre kirliliğini önleyici araştırma faaliyetleri ile ilgili giderler,
 • 2- Çevrenin temizlenmesi için yapılacak faaliyetlerle ilgili giderler,
 • 3- Çevre kirliliğini önlemeye yönelik eğitim faaliyetleri ve personel yetiştirilmesi ile ilgili harcamalar,
 • 4- Çevre kirliliğinin giderilmesi veya önlenmesi ile ilgili teknoloji ve projelerin satın alınmasına ilişkin harcamalar,
 • 5- Proje yarışmaları düzenlenmesi nedeniyle yapılacak masraflar ile verilecek ödüllere ilişkin giderler,
 • 6- Çevre kirliliğini önleyici, iyileştirici faaliyetlerde kullanılacak olan araç ve gereçlerin satın alma bedelleri,
 • 7- Hayvan ve bitki ıslahı için yapılacak çalışmalara ait giderlerle çevre kirliliğini önlemeye yönelik ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili giderler,
 • 8- Arıtma tesisi yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilecek krediler,
 • 9- Çevre kirliliğini önleme ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamaya yönelik faaliyet ve tesisleri desteklemek amacıyla verilecek krediler,
 • 10- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına yapılacak aktarmalar,
 • 11- Arıtma tesisi yapımını desteklemek, çevre kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için yapılacak faaliyet ve tesisleri desteklemek amacı ile kredi vermek.

c) ..... verilen benzeri görevleri yapmak.