Skip Navigation LinksAna Sayfa > Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

GÖREVLER:
Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik


Madde 8 — Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Atıkların nihai bertarafına kadar insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesini önleyici çalışmalar yapmak, atık yönetim esaslarını belirlemek,

b) Etkili bir atık yönetimi için gerekli hedef, politika ve ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, ilgili teknik ve idari standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek,

c) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai bertaraf edilmesi konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek, geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, denetlemek ve temiz teknolojilerin kullanılması konusunda ilgili taraflarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

d) Atıklarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaların yapılmasını sağlamak,

e) Atıkların taşınması ile ilgili önlemleri almak,

f) Atıkların ithali, ihracı ve transit geçişi ile ilgili ilkeleri belirlemek, uygulamaların denetimini yapmak,

g) Atıklar ile ilgili uluslararası çalışmaları izlemek, ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

h) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.